Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Ervaren dier

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website: www.ervarendier.nl

Om onduidelijkheden te voorkomen die kunnen voortvloeien uit de risico’s die het omgaan met dieren en het aangaan van een samenwerking met zich mee brengen volgen hieronder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer er een samenwerking tot stand komt tussen derden en Ervaren dier.

Partijen 

Ervaren dier is de gebruiker van deze algemene voorwaarden in alle relaties met haar deelnemers en opdrachtgevers, die als derden worden aangeduid.

Acceptatie algemene voorwaarden 

Deelnemers en opdrachtgevers worden voor het aangaan van een overeenkomst verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en ze accepteren deze algemene voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst met Ervaren dier. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk indien deze schriftelijk door Ervaren dier zijn bevestigt.

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt aan gegaan tussen Ervaren dier en derden. Personen die zich anders dan in het kader van een met Ervaren dier gesloten overeenkomst bevinden op het terrein van Ervaren dier worden gewezen op het bestaan van de algemene voorwaarden van Ervaren dier middels een verwijzing naar de website en verklaren zich daardoor bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Wijzigingen en of toevoegingen 

Wijzigingen in en of toevoegingen aan deze algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt op de website van Ervaren dier.

Ongeldigheid 

De ongeldigheid van één of meer der bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

Aansprakelijkheid 

Wie kiest voor het omgaan met dieren kiest ook voor de risico’s die daarbij aanwezig zijn. Een dier blijft een dier en kan om wat voor reden dan ook onvoorspelbaar reageren.

Alle derden waarmee Ervaren dier een overeenkomst is aan gegaan, alsmede een ieder die zich bevindt op het terrein van Ervaren dier:  

 • doet dit geheel op eigen risico. Wanneer hij of zij schade toebrengt aan personen, dieren of eigendommen is Ervaren dier daarvoor niet aansprakelijk. Evenmin is Ervaren dier aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
 • vrijwaart Ervaren dier van aanspraken door derden.
 • dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en ongevallen-ziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede zijn of haar bezittingen en eigendommen zelf te verzekeren nu die zaken niet zijn verzekerd op de polis van Ervaren dier.
 • is aansprakelijk voor alle schade die hij of zij toebrengt aan de accommodatie of aan eigendommen van Ervaren dier en voor alle aan derden toegebrachte schade.
 • geeft onherroepelijk aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Ervaren dier, de inhoud van deze voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

Ervaren dier is niet aansprakelijk voor: 

 • ongevallen, schade en of diefstal ontstaan op het terrein van Ervaren dier.
 • ongevallen en of schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Ervaren dier aangeboden materialen.
 • ongevallen en of schade ten gevolge van opzet en of schuld van medewerkers en of vrijwilligers van Ervaren dier.
 • voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door derden van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Ervaren dier.
 • indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

Ervaren dier is slechts dan aansprakelijk voor schade:

 • indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Ervaren dier, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf  van Ervaren dier dient te worden betracht.

De aansprakelijkheid van Ervaren dier voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is ten alle tijden beperkt tot het bedrag waarvoor Ervaren dier zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Risico-acceptatie

Derden zijn op de hoogte van en accepteren het risico dat inherent is aan het omgaan met dieren en het berijden van paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de samenwerking. Derden nemen deel aan de samenwerking voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Ervaren dier geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW.

Dierenwelzijn 

Het welzijn van de dieren staat voorop. Alle aanwijzingen van de begeleider omtrent dierenwelzijn dienen strikt te worden opgevolgd. Benader de dieren altijd vanuit rust en met respect. Na het werken met de dieren worden de dieren naar behoren verzorgd.

Betalingsvoorwaarden 

Maandelijks wordt er achteraf een factuur verstuurd. Betalingen vinden plaats binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur. Bij het niet tijdig betalen van de factuur kan Ervaren dier een incassobureau in schakelen. De kosten die voortvloeien uit het inzetten van een incasso bureau komen voor rekening van de in gebreke gebleven betaler.

Afzeggen of verplaatsen van afspraken 

Wanneer een afspraak niet kan worden na gekomen dient dit zo spoedig mogelijk en minimaal 24 uur voor de afspraak persoonlijk te worden door gegeven aan Ervaren dier. Wanneer de afspraak niet tijdig wordt afgezegd worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht.

Belangrijke regels

 • Bij het rijden op een paard is het dragen van een veiligheidscap met kinband (Norm: EN 1384) verplicht.
 • Behandel alle dieren met respect.
 • Zet een paard of pony nooit zonder overleg met de begeleider vast.
 • Draag geen sieraden tijdens het omgaan met de dieren dit om het onnodig risico op verwondingen te voorkomen.
 • Ruim na afloop de gebruikte spullen op en neem je eigen spullen mee naar huis.

Regeling klachtenbehandeling Informatie klachtenprocedure.

Als u klachten heeft over Ervaren dier, horen wij dat graag persoonlijk van u. Klachten die anoniem worden ingediend kunnen wij niet in behandeling nemen, omdat we dan geen hoor en wederhoor kunnen toepassen.

 • Bespreek uw klacht met degene die rechtstreeks betrokken is bij uw klacht. Als u dat niet wilt of kunt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen en verzenden naar contact@ervarendier.nl of Ervaren dier, Korte Groningerweg 39, 9607 PS in Foxhol. De bedoeling is om op deze manier de klacht naar tevredenheid af te handelen.

  Doel van de klachtenregeling

  De klachtenregeling dient een tweeledig doel: tegemoet komen aan de klager en zo en aan diens onvrede, en bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de begeleiding. De klachtenregeling is niet bedoeld voor de behandeling van schadeclaims.  Hiervoor kunt u zich tot de rechter wenden.

  Wie kunnen een klacht indienen?

  Cliënten kunnen zelf een klacht indienen over hun behandeling, maar ook een partner, een familielid of een andere betrokkene kan die namens de cliënt doen. De familie of een naaste kan ook een klacht indienen bij onvrede over hoe zij zelf zijn bejegend.

  Waar kan een klacht over gaan?

  Een klacht kan over verschillende zaken gaan.  Elke uiting van onvrede over de behandeling of de bejegening door een begeleider kan reden zijn om een klacht in te dienen. Er kan dus van alles onder een klacht vallen. Voorbeelden zijn: de inhoud of de uitvoering van de begeleiding, de omgang met u of een familielid of een naaste; de aan u verstrekte informatie of voorlichting; de organisatie van de begeleiding.

  Hoe kunt u een klacht indienen?

  Bij voorkeur wordt een klacht graag persoonlijk gehoord.
  U kunt een klacht ook schriftelijk of digitaal indienen. Schriftelijk t.n.v.  Ervaren dier, Korte Groningerweg 39, 9607 PS in Foxhol. Digitaal via contact@ervarendier.nl

  Hoe gaat het verder?

  Als u de klacht heeft ingediend, zal er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden over het vervolg van de procedure. Met u wordt besproken om eerst tot een bemiddeling te komen zoals boven staat beschreven. Lukt dit niet dan wordt de klacht voorgelegd aan de klachtenfunctionares.

  Wat zijn de kosten?

  Er zijn voor u als cliënt geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Als u zich laat bij staan door een professioneel adviseur en daar zijn kosten aan verbonden, dan zijn deze kosten wel voor u als klager.

  Heeft u nog vragen?

  Ervaren dier is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. En waarborgt daarmee de klachtenregeling, onafhankelijke klachtenfunctionares en erkende geschilleninstantie KPZ. Daarmee voldoet Ervaren dier aan de eisen van de Wkkgz.
  Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op.

  Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg? Neem dan de volgende stappen:
  • Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder
  • Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel de cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of per post Westeinde 14A, 1601 BJ in Enkhuizen. U kunt ook op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen
  Ruimte voor gegevens zorgaanbieder Naam: ID:
  Spelregels bij onvrede of een klacht
  De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel klachten op een laagdrempelige wijze te behandelen, openheid te geven over klachten binnen de zorg en van deze klachten te kunnen leren. Uw zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten zorgvuldig worden afgehandeld.

  Hieronder vindt u de spelregels die gelden bij het indienen van een klacht:
  1. Informeer bij voorkeur eerst de zorgaanbieder over uw onvrede of over uw klacht;
  2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;
  3. De formele termijn van de klachtenprocedure gaat in op het moment dat de klachtenfunctionaris de klacht van en namens de cliënt met een brief of email kenbaar heeft gemaakt bij de zorgaanbieder;
  4. De zorgaanbieder heeft vanaf dat moment 6 weken de tijd om zich in te zetten om te komen tot een oplossing. In deze periode is het mogelijk vragen, antwoorden en standpunten uit te wisselen per brief of email en/of in gesprek te gaan;
  5. Na 6 weken geeft de zorgaanbieder een onderbouwd oordeel over de klacht, met tenminste: de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;
  6. De termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt de cliënt daarvan op de hoogte en legt uit waarom. Alleen wanneer de cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nogmaals een verlenging mogelijk. De verlenging moet dan noodzakelijk zijn om tot een oplossing te kunnen komen, zoals een mediation traject;
  7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht door de zorgaanbieder, dan kunt u de klacht voorleggen als geschil aan de onafhankelijke en erkende Geschillencommissie KPZ. Hiervoor worden griffiekosten berekend van €90; U kunt daarbij eventueel een onderbouwde schadeclaim indienen.
  8. De geschillencommissie bepaalt hoe de geschillenprocedure eruitziet en zal in de meeste situaties hoor en wederhoor toepassen. De ingebrachte stukken en het oordeel van de zorgaanbieder wegen mee voor de bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

  In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg B.V. en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan alle voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en geschillen beschreven. Wij waarborgen te allen tijde de privacy van de cliënt, de zorgaanbieder en zorgverleners.

  Privacy en geheimhouding

  Alle medewerkers van Ervaren dier hebben een geheimhoudingsplicht. Het is hen niet toegestaan om over uw gegevens of zorgverlening te praten met mensen die niet bij de dienst- en of zorgverlening aan u betrokken zijn.  Wij gaan strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze worden zorgvuldig behandeld en bewaard.  U hebt het recht uw gegevens te verbeteren en te weten welke gegevens, met uw toestemming, aan derden zijn doorgegeven. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard volgens de wettelijke vastgestelde termijnen.

   


  Privacy reglement:

  1. Begripsbepalingen

  1.1. Persoonsgegevens
  Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.

  1.2. Persoonsregistratie
  Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder
  in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,
  raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere
  vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
  afschermen of vernietigen van gegevens.

  1.3. Verstrekken van gegevens uit de Persoonsregistratie
  Het bekend maken of ter beschikking stellen van Persoonsgegevens die in de Persoonsregistratie
  zijn opgenomen of die door bewerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn
  verkregen.

  1.4. Verzamelen van persoonsgegevens: ·

  Het verkrijgen van persoonsgegevens.

  1.5. Bestand:

  Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens
  gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens
  bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

  1.6. Verantwoordelijke:
  De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die het bestuursorgaan dat, alleen of
  tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens
  vaststelt.

  1.7. Bewerker van de Persoonsregistratie
  Degene, die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn
  rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

  1.8. Betrokkene
  Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

  1.9. Beheerder van de Persoonsregistratie
  Degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg
  van een Persoonsregistratie of een gedeelte daarvan.

  1.10. Gebruiker van de Persoonsregistratie
  Degene die geautoriseerd is gegevens in de Persoonsregistratie in te voeren en/of te muteren dan
  wel van enigerlei uitvoer van de Persoonsregistratie kennis te nemen.

  1.11. Organisatie
  Ervarendier

  1.12. Derden
  Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder
  rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

  1.13. Externe opdrachtgever
  De persoon of rechtspersoon die de opdracht tot enige vorm van beroepsmatig handelen heeft
  gegeven, niet zijnde de betrokkene. De opdracht omvat zowel vraagstelling die aan het
  beroepsmatig handelen ten grondslag ligt, als afspraken omtrent voortgang, procedurele
  aspecten en rapportage en de financiële afwikkeling van de opdracht.

  1.14. Ontvanger
  Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

  1.15. Toestemming van Betrokkene
  Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt
  dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

  1.16. College bescherming persoonsgegevens
  Het College dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.

  1. Reikwijdte2.1.
   Dit reglement is van toepassing op de Persoonsregistratie die betrekking heeft op de verwerking
   van persoonsgegevens door de Organisatie van personen, ook wel cliënten genoemd.
  1. Doel van de Persoonsregistratie

   3.1.
   Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet
   bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

  3.2.
  Dit reglement is van toepassing binnen Ervaren dier en kan ten hoogste de
  volgende gegevenscategorieën bevatten:
  • personalia/identificatiegegevens
  • financieel/administratieve gegevens
  • begeleidingsgegevens
  Deze categorieën van gegevens en hun herkomst worden nader gespecificeerd in Bijlage A bij dit
  reglement. Deze bijlage vorm één geheel met dit reglement.

  1. Voorwaarden voor een rechtmatige Persoonsregistratie

  4.1.
  De Persoonsregistratie geschiedt in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en
  zorgvuldige wijze, conform de wettelijke eisen.

  4.2.
  Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met de
  doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

  4.3.
  Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor ze
  worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet
  bovenmatig zijn.

  4.4.

  De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische
  maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige
  verwerking.

  1. Persoonsregistratie (betreffende gegevens, niet zijnde zorggegevens)

   5.1.
   Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
   • De betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
   • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij
   is, of voor handelingen die op verzoek van betrokkene worden verricht en die
   noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
   • Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
   • Dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene
   • Dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde en
   het belang van de betrokkene niet prevaleert.
  1. Persoonsregistratie betreffende zorggegevens

   6.1.
   De Persoonsregistratie geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de
   gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede
   begeleiding van betrokkene, dan wel beheer van betreffende instelling of beroepspraktijk
   noodzakelijk is.

  6.2.

  De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

  6.3.

  De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk
  voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

  1. Vertrouwelijkheid

   7.1.
   De verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de
   verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens in te zien of te verwerken is
   verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van de uitoefening van de
   zijn/haar functie ter kennis komt voor zover de gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Deze
   verplichting blijft na beëindiging van de professionele contacten bestaan.

  7.2.

  Wanneer het rapporteren aan een externe opdrachtgever of aan derden deel uitmaakt van de
  opdracht, dan geldt voor de gegevens, die relevant zijn voor de rapportage, geen
  geheimhoudingsplicht tegenover de ontvanger van de rapportage.

  7.3.

  Betrokkene heeft het recht rapportering aan de externe opdrachtgever te blokkeren, tenzij de
  externe opdrachtgever een bevoegdheid heeft om de rapportage op te eisen, ontleend aan een
  wettelijke regeling.
  Indien betrokkene niet het recht heeft de rapportage te blokkeren, dan wordt hij/zij in de
  gelegenheid gesteld binnen de termijn van een week eventuele bezwaren tegen de rapportage
  op schrift te stellen en zullen deze gelijktijdig met de rapportage naar de externe opdrachtgever
  worden verzonden.

  7.4
  Zonder toestemming van de betrokkene kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk
  onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een derde gegevens verstrekt worden
  indien:
  • Het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de
  uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke
  levenssfeer van betrokkene niet onevenredig wordt geschaad, of

  Het vragen van toestemming gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in
  redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de
  gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke
  personen redelijkerwijs wordt voorkomen.
  Verstrekking is pas mogelijk indien:
  • Het onderzoek het algemeen belang dient
  • Het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd en
  • Voor zover de betrokkene tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft
  gemaakt.

  1. Informatieverstrekking aan Betrokkene

   8.1.
   Wanneer van betrokkene zelf persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke
   voor het moment van verkrijgen de betrokkene zijn/haar identiteit en de doeleinden van de
   Persoonsregistratie mede, tenzij de betrokkene hiervan al op de hoogte is.

  8.2.
  De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie. Daarbij in acht nemend de aard van de
  gegevens, de omstandigheden, waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt
  gemaakt.

  8.3.
  Bij verkrijging van persoonsgegevens buiten betrokkene om wordt betrokkene vooraf
  toestemming gevraagd.

  8.4.
  Bij verkrijging van persoonsgegevens buiten betrokkene om, deelt de verantwoordelijke zijn
  identiteit en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens bestemd zijn mee.

  1. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

   9.1.
   Betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende
   gegevens.

  9.2.
  De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4
  weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.

  9.3.
  Voor de verstrekking van het afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden
  gebracht.

  9.4.
  Het recht op inzage kan worden geweigerd wanneer het een onevenredig nadeel voor een derde
  met zich meebrengt.

   

  1. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

   10.1.
   Desgevraagd worden opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven
   verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

  10.2.
  Betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem/haar betrekking hebbende gegevens ,indien
  deze feitelijk onjuist zijn, voor doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan
  wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.

  10.3.
  De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt
  uitgevoerd.

  10.4.
  De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van op hem/haar betrekking hebbende gegevens.

  10.5.
  De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk
  verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hieraan wordt voldaan.
  Een weigering is met redenen omkleed.

  10.6.
  De verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend
  verzoek van betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk
  belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van wettelijk
  voorschrift vereist is.

  1. Bewaren van gegevens

   11.1.
   De bewaartermijn van Persoonsgegevens per individuele betrokkene vangt aan bij beëindiging
   van het contract met de externe opdrachtgever dat ten grondslag ligt aan de dienstverlening van
   de Organisatie aan betrokkene.

  11.2.
  Bij beëindiging van de met externe opdrachtgever afgesloten overeenkomst die ten grondslag
  ligt aan de dienstverlening van betrokkene, zal de Organisatie alle tot de persoon te herleiden
  gegevens, data en/of resultaten van personen ter beschikking stellen van de externe
  opdrachtgever, indien deze dit wenst.

  11.3.
  Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften worden de gegevens uit de
  Persoonsregistratie tenminste vijf jaar bewaard, na aanvang van de bewaartermijn conform
  artikel 11.1.

  11.4.
  Indien de bewaartermijn van vijf jaar is verstreken, worden de betreffende Persoonsgegevens uit
  de registratie verwijderd en vernietigd.

  11.5.
  Indien de betreffende gegevens zodanig zijn bewerkt, dat herleiding tot individuele personen
  redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

  1. Melding van een verwerking van gegevens

   12.1.
   Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de
   realisatie van een doeleinde of samenhangende doeleinden is bestemd, wordt alvorens met de
   bewerking wordt begonnen gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
  1. Klachten

   13.1.
   Indien betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan
   hij/zij zich wenden tot:
   • De verantwoordelijke
   • De klachtenbemiddelaar, dan wel de klachtencommissie van de Organisatie
   • Het College Bescherming Persoonsgegevens en conform de WBP verzoeken een
   onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in
   overeenstemming is met de WBP.
   • Dan wel gebruik maken van de in hoofdstuk 8 van de WPB neergelegde
   beroepsmogelijkheden.
  1. Wijziging, inwerkingtreding en inzage van het reglement

  14.1.

  Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
  Deze wijzigingen in het reglement zijn van kracht een maand nadat ze bekend zijn gemaakt aan
  belanghebbenden.

  14.2.
  Dit reglement is per 12-02-2016 in werking getreden.
  Desgewenst kan tegen kostprijs afschrift van dit reglement worden verkregen.

  BIJLAGE A.
  Categorieën de herkomst van gegevens

  1. Omschrijving categorieën van gegevens.
  2. Onder personalia/identificatiegegevens wordt verstaan naam, adres en woonplaats en gegevens
   over de burgerlijke stand van de Betrokkene.

  Het gaat hierbij met name om naam, adres, postcode, woonplaats, correspondentieadres,
  telefoonnummer en geboortedatum.

  1. Onder financiële/administratieve gegevens wordt verstaan gegevens noodzakelijk voor de
   financiële en administratieve afwikkeling van de dienstverlening.
   Het gaat hierbij met name om de volgende gegevens:
   Machtigingsgegevens en betalingsgegevens.
  1. Herkomst van de gegevens.

   A.
   Financiële/administratieve gegevens worden verkregen door toedoen van de verantwoordelijke
  1. Arbeidsintegratie gegevens worden verkregen door mondelinge of schriftelijke informatie van de
   Betrokkene.

  BIJLAGE B.

  Toegang tot persoonsgegevens

  Binnen Ervaren dier wordt getracht met de grootst mogelijke
  zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens van cliënten.
  Zoals aangegeven bij Hoofdstuk 3 zijn er 2 categorieën te onderscheiden

  • personalia/identificatiegegevens
  • financieel/administratieve gegevens
  1. Personalia / identificatiegegevens
   Binnen deze categorie worden gegevens opgeslagen binnen het dossier.
   Toegang tot deze gegevens heeft elke medewerker van Ervaren dier die uit hoofde van zijn
   of haar functie in de dossiers  moet kunnen.
   De dossiers zijn opgeslagen in afsluitbare archiefkasten die weer in een afsluitbare ruimte staan.
  2. Financieel / administratieve gegevens
   Binnen deze categorie worden financiële gegevens opgeslagen op een aparte schijf op de server
   die alleen toegankelijk is voor de directie van Ervaren dier.
   De directie heeft als enige de mogelijkheid om nieuwe beheerders toe te voegen en dus toegang
   te verschaffen tot deze schijf.
   De administratieve gegevens worden bewaard in de computer van de directie.
   De directie heeft toegang tot alle codes en is hier beheerder van.